คำแนะนำการใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS

คำแนะนำการก่อนเริ่มใช้งานเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS

1. ควรตรวจเช็คอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ (Load) ก่อนนำมาเสียบต่อพ่วงกับเครื่อง UPS ว่าใช้กำลังไฟฟ้าเท่าใด และไม่ควรเกินกำลังของเครื่อง
  UPS มิฉะนั้นจะทำให้เครื่อง UPS เสีย  
2. เสียบสาย INPUT ของอุปกรณ์ที่จะต่อใช้งานกับปลั๊ก OUTPUT ของเครื่อง UPS (โดยยังไม่เปิดเครื่อง)
3. เสียบสายปลั๊กไฟของเครื่อง UPS เข้ากับเต้ารับที่มีสายดิน (GROUND)
4. เปิดสวิตซ์เครื่อง UPS (เครื่องบางรุ่นจะเปิดเครื่อง UPS เองอัตโนมัติเมื่อเสียบสายปลั๊กไฟ INPUT) เมื่อเครื่อง UPS เริ่มทำงานแล้วให้เปิด
   สวิตซ์ของอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงนั้นต่อไป
5. กรณีเมื่อเลิกใช้งานจะปิดเฉพาะอุปรณ์ที่ต่อพ่วงเท่านั้น หรือปฏิบัติย้อนขั้นตอน 5 - 4 - 3 - 2 กลับไปก็ได้
6. การใช้เครื่อง UPS ครั้งแรก ควรชาร์ตแบตเตอรี่ได้เก็บประจุไฟฟ้าไว้เต็มที่อย่างน้อย 5 ชั่วโมง เพื่อให้แบตเตอรี่ได้เก็บประจุไฟฟ้าไว้เต็มที่เสียก่อน โดยการต่อสายปลั๊กไฟของเครื่อง UPS เข้ากับเต้ารับ (ปกติเครื่องจะเปิด เครื่อง UPS เองอัตโนมัติ / บางรุ่นต้องเปิดเครื่องโดยการกดสวิตซ์เปิด)

ข้อควรระวัง
1. ห้ามเปิดฝาเครื่อง และทำการดัดแปลงเครื่องโดยเด็ดขาด
2. ห้ามใช้เครื่อง UPS เกินกำลังที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น
3. ไม่ควรติดตั้งเครื่อง UPS ใกล้แสงแดด, น้ำฝน และที่อับชื้น
4. ควรให้เครื่อง UPS ใช้แบตเตอรี่ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
5. กรณีที่เครื่อง UPS ขัดข้อง โปรดอ่าน “การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น” ในคู่มือการใช้เครื่อง หรือติดต่อช่างบริการ 

ตัวอย่างเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS

 

 

Visitors: 407,374