After Sale Service - บริการหลังการขาย

 

 
ศูนย์ซ่อมและบริการเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) และ
เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR
 

        ภารกิจของเรา คือ ปกป้อง

           และแก้ไขปัญหาไฟตก ไฟเกิน ไฟดับ ไฟกระชาก และไฟแต่ละเฟส

           ไม่สมดุลกัน หรือคลื่นรบกวนในระบบไฟฟ้าต่างๆ

 

 บริการรับซ่อม-ตรวจเช็คเครื่องทั้งในและนอกสถานที่แบบ On-Site

 ติดตั้ง – ย้าย – แก้ไข - ปรับปรุง หรือเพิ่มขนาดกำลังเครื่อง

 จัดเปลี่ยนแบตเตอรี่และอะไหล่ต่างๆ พร้อมรับแลกเปลี่ยนเครื่อง UPS

 ออกแบบระบบป้องกัน – การแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าทุกประเภท

 ให้คำปรึกษาฟรี โดยทีมวิศวกรรมผู้ชำนาญประสบการณ์กว่า 20 ปี

 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง / 7วัน

                                         

                                       

                                       

                                       

 รายละเอียดการให้บริการหลังการขายระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 

        บริษัท ยูโปรเทค จำกัด

รับผิดชอบทางด้านงานจัดจำหน่ายและการตลาด สำหรับระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ดูแลรับผิดชอบทางด้านการติดตั้ง ,
การให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS และระบบไฟฟ้าและเน็ตเวิร์ค เป็นต้น
        การให้บริการหลังการขาย
บริษัท ยูโปรเทค จำกัด ตระหนักถึงการให้บริการหลังการขายและความสำคัญของระบบงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS
เพราะหากเกิดขัดข้องอันเนื่องจากระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ย่อมมีผลกับระบบงานด้านศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ปฏิบัติการ
เป็นอย่างมาก แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ก็ตามทางบริษัทฯ จึงต้องจัดการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอน
การใช้งานระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS การแก้ไขเบื้องต้นหากเกิดเหตุขัดข้อง เพื่อมิให้ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS เกิดการ
ขัดข้องหรือเสียหายแม้แต่น้อย ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงได้จัดระบบการให้บริการและบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยในช่วงระหว่างการรับประกันอุปกรณ์ บริษัทฯ ได้กำหนดเงื่อนไข และรูปแบบทางด้านการให้บริการและบำรุง
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ดังนี้

1. การฝึกอบรม บริษัทฯ จะจัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับระบบของผู้ใช้ ให้ทราบถึงข้อมูลรายละเอียด และเทคโนโลยี

  ต่างๆ ของระบบที่ใช้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติงานร่วมกับระบบ

2. การให้บริการและการบำรุงรักษา (SERVICE & MAINTENANCE)

    2.1 บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เข้าทำการแก้ไขอุปกรณ์ของเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ทันทีที่ได้รับเหตุขัดข้องโดย
        ติดต่อผ่านหมายเลขดังนี้ : ในเวลาทำการ : 0-2743-3998 Fax : 0-2743-3997 
        นอกเวลาทำการ : 081-6439527, 081-4975413
    2.2 บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปยังหน่วยงานของท่านทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุขัดข้องภายใน 24 ชั่วโมง
        (ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) และภายใน 48 ชั่วโมง (ในต่างจังหวัด)
    2.3 บริษัทฯ จะทำการแก้ไขอุปกรณ์ของเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติภายใน 24 ชั่วโมง
    2.4 ในระหว่างรับประกัน บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมส่วนต่างๆ ในเครื่องที่ตรวจพบว่าชำรุด ดังมีรายละเอียดดังนี้ :
         - ตรวจสอบแรงดัน, กระแส, ความถี่ทางด้านขาเข้า 
         - ตรวจสอบแรงดัน, กระแส, ความถี่ทางด้านขาออก 
         - ตรวจสอบการทำงานของชุด RECTIFIER / CHARGER 
          - ตรวจสอบการทำงานของชุด INVERTER 
          - ตรวจสอบการทำงานของชุด AUTOMATIC SWITCH 
          - ตรวจสอบการทำงานของชุด INDICATOR / ALARM 
          - ตรวจสอบการทำงานของชุด ระบายความร้อน 
          - ทำการเปลี่ยนหรือปรับแต่งระบบการทำงานของเครื่องให้คงประสิทธิภาพเสมอ 
          - ตรวจสอบการทำงานของชุด BATTERY 
          - ตรวจสอบสภาพแวดล้อมและผลกระทบต่าง ๆ กับเครื่อง พร้อมแนะนำวิธีการปรับปรุงแก้ไข 
          - ให้คำปรึกษาและช่วยแนะนำแก้ไขปัญหา
 
   2.5 บริษัทฯ จะให้การบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ฟรี เป็นประจำทุกๆ 4 เดือน หรือ 3 ครั้งต่อปี เพื่อเป็นการ
       ป้องกันมิให้เครื่องเกิดขัดข้องตลอดช่วงรับประกัน
   2.6 บริษัทฯ จะแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบเครื่อง ทราบล่วงหน้าทุกครั้งที่จะเข้าทำการดูแลและส่งรายงานให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อ
       เซ็นรับทราบภายหลังจากทำการดูแลรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
 

 


Visitors: 407,361