แจ้งซ่อมผลิตภัณฑ์ (Repair)

นโยบายการรับประกัน


เงื่อนไขการรับประกันทั่วไป

1. บริษัทฯ รับประกันสินค้าและการเสียหายอันเกิดจากอะไหล่ภายในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่ท่านซื้อจากร้านจำหน่ายในระยะเวลารับประกันตามกำหนดของสินค้าแต่ละประเภทนับจากวันสั่งซื้อ/ส่งของภายในสภาพที่ปกติและการใช้งานที่ถูกต้องตามคู่มือการใช้และคำแนะนำจากร้านจำหน่ายเท่านั้น

2. ยกเว้นการซ่อมฟรี เมื่อปรากฏตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1) ดัดแปลงจากการใช้จากข้อกำหนดในคู่มือการใช้ หรือคำแนะนำจากผู้จำหน่ายหรือแก้ดัดแปลงเครื่อง อุปกรณ์เครื่อง หรือทำการซ่อมเองหรือ
ผู้อื่นซ่อมมาก่อนจนเสียหายก่อนนำมายังศูนย์บริการ
2.2) เครื่องตกหล่น ถูกน้ำ ฟ้าผ่า ใช้กับแรงดันไฟตกหรือเพิ่มมากกว่าปกติหรือใช้เครื่องที่มีสถานที่ที่มีมลภาวะไม่เหมาะทั้งด้านอุณหภูมิและความชื้น
2.3) จงใจ ประมาทเลิ่นเล่อ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือเจตนาไม่สุจริตในการใช้เครื่องจนอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย
2.4) หมายเลขเครื่องสูญหาย หรือลดเลือนจนอ่านไม่ออก

3. การรับประกันนี้จะไม่มีผลเมื่อ
3.1) ไม่ได้นำใบรับประกันที่มีตราประทับจากตัวแทนจำหน่ายหากกรณีไม่มีตราประทับจากตัวแทนจำหน่าย จะต้องยื่นสำเนาจากใบเสร็จเป็นหลักฐานมาแสดง
3.2) แถบรับประกันฉีดขาดและมีรอยขูดขีด แก้ไขในใบรับประกัน

 

Visitors: 407,378